تبلیغات
كتاب روزنه ای به اندیشه ها و ایده های نو - كتاب شناسى روش پژوهش و تحقیق

كتاب روزنه ای به اندیشه ها و ایده های نو

دوشنبه 21 فروردین 1391

كتاب شناسى روش پژوهش و تحقیق

نویسنده: محمدی نیا   

كتاب شناسى روش پژوهش و تحقیق*

حسین مهدى زاده

اشاره

تحقیق و پژوهش و روش بهینه مطالعه و تحقیق و نیز مطالعه روشمند كتاب و منابع تحقیق، از جمله راهكارهاى موفقیت در هر تحقیق و پژوهشى است. از آنجایى كه مطالعه منظم و روشمند در هر پژوهش، نظرى و میدانى، لازمه هر پژوهش پویاست، این مقال بر آن است تا محققان گرامى را با متد و روش تحقیق آشنا نماید. به همین منظور، كتاب شناسى روش پژوهش و تحقیق ذیل، كه براى آشنایى محققان و دانش پژوهان در این زمینه نگارش یافته، از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد.

1. آرام، احمد. متدلوژى تحقیق و مأخذشناسى. تهران، دانشگاه تهران، 1334.

2. آریان پور، امیرحسین. آیین پژوهش. چاپ چهارم، تهران، نشر گستر، 1378.

3. آریان پور، امیرحسین. متدلوژى تحقیق و مأخذشناسى، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه علوم ادارى، 1334.

4. آلدویچ، فرانك. ت. و جان. ف. ولو نسبرى. درآمدى بر روش ها و فنون میدانى در جغرافیا، بهلول علیخانى، تهران، سمت 1371.

5. آموزش و پرورش. آشنایى با منابع و متون اسلامى، تربیت معلم، 1364.

6. احمدى گیوى، حسن و دیگران. آشنایى با منابع و متون اسلامى، تربیت معلم، 1364.

7. اداره كل آموزش ضمن خدمت. زبان و نگارش فارسى (گفتار چهارم: شیوه تحقیق)، چاپ پنجم، قم، سمت، زمستان 1371.

8. اردلان، ظفردخت. فنون تحقیق اتنولوژى، تهران، دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعى و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، 1341، 107 ص.

9. اردلان، ظفردخت. برخى از فنون تحقیق در علوم اجتماعى، تهران، 1351، 94 ص.

10. استاپلتون، پل. شیوه نوشتن مقالات تحقیقى، محمدرضا نایینیان، محمد آرمند، تهران، دانشگاه شاهد، چاپ اول، بهار 1374.

11. اسر، برچستر. اصول نقدالنصوص و نشر الكتب، لبنان، دارالكتب، 1963 م.

12. اسفندیارى، محمد. درك كردن و رد كردن (نقد)، آینه پژوهش، سال پنجم، شماره اول، خرداد و تیر 1373.

13. اسلامى فارسانى، عباس. تهیه طرح تحقیق براى یك تحقیق اجتماعى، فصلنامه مصباح، شماره 7، پاییز 1372.

14. اكو. امبرتو. چگونه مى توان یك پایان نامه تحصیلى نوشت؟، غلامحسین معماریان، دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول، 1371 ش.

15. انصارى، محمدرضا. فوائد و هفوات تحقیقیه، قم المقدسه، مكتبة آیة اللّه المرعشى النجفى، الطبعة الاولى،1412هـ.ق.96 ص.

16. انوار،پروینتدوینونگارش رسالهومقاله،تهران،زوار،1371.

17. انوار، پروین. مأخذشناسى و استفاده از كتابخانه، تهران، زوّار، 1354.

18. اوانز. ك. م. مقدمه اى بر روش تحقیق در علوم تربیتى، محمدعلى فرجاد، تهران، انتشارات الهام، 1361 ش. 120 ص.

19. اوپنهایم، ا. ن. طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها، مرضیه كریم نیا، مشهد، آستان قدس رضوى، 1369.

20. اوستا، مهرداد. روش تحقیق در دستور زبان فارسى و شیوه نگارش، تهران، عطایى.

21. ایزاك، استفن. راهنمایى جامع تحقیق و ارزیابى، مرضیه كریم نیا، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوى، 1374 ش.

22. بابایى، رضا. «پیش شرط هاى پژوهش در علوم دینى»، چاپ اول، تهران، مركز فعالیت ها و پژوهش هاى قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامى، 1378، 213 ص.

23. بازرگان، عباس. اقدام پژوهى و كاربرد آن در تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 35، 36، تهران، وزارت آموزش و پرورش، 1372.

24. بالدریج، ك. پ. روش هاى مطالعه، على اكبر سیف، چاپ پنجم، تهران، انتشارات رشد، 1370

25. بدره اى، فریدون. روش نوشتن پانویس و كتابنامه در نوشته هاى تحقیقى، راهنماى كتاب، سال سیزدهم، ضمیمه شماره اول و دوم، فروردین و اردیبهشت. 1349.

26. برازش، علیرضا. راهنماى مطالعات و تحقیقات (2)، اخلاق. چاپ اول، مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، 1369.

27. بست، جان. تحقیق و مأخذشناسى، تهران، مؤسسه علوم بانكى، 1348. 75 ص. (پلى كپى)

28. بهشتى، محمدحسین. «درآمدى بر شناخت تحقیقى اسلامى»، نامه شهیدین، مجله مدرسه علمیه شهیدین قم، سال اول، پیش شماره اول، تیرماه 1375.

29. بى آزار شیرازى، عبدالكریم. بررسى روش تحقیق نوین از نظر قرآن، (رسالت قلم مجموعه سخنرانى ها و مقالات سمینار نویسندگان علوم و معارف اسلامى، ص 62 ـ 71). چاپ اول، معاونت پژوهشى سازمان تبلیغات اسلامى، پاییز 1371.

30. بیانى، احمد. نگرش و روش در تحقیق، تهران، دنیاى پژوهش 1374، 99 ص.

31. بیشاب، آلن، سنت تحقیقات آموزشى و توسعه برنامه درسى ریاضى، مجله رشد آموزش ریاضى، سال 11، شماره 517، سال 1377.

32. پال، رستا. طرز تهیه گزارش تحقیق، جمال عابدى، تهران، دانشكده تهران، دانشگاه ادبیات و علوم انسانى، مؤسسه روان شناسى، 1362، 69 ص.

33. پژوهشكده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش. پژوهش در آموزش، (مجموعه مقاله ها) بهرام محسن پور، على رؤف. چاپ اول، خرداد. 1377.

34. پوسپر، كارل ریموند. منطق اكتشاف علمى، سیدحسین كمالى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1370.

35. پیروزان، امیر. تحقیق براى تحقیق، (شماره 2)، تهران، شهریور 1351.

36. پیروزان، امیر. تحقیق براى تحقیق، (شماره 1)، تهران، مرداد 1351.

37. تاجدارى، پرویز. روش هاى علمى تحقیقى همراه با نظریه ارزشیابى، انتشارات اتا، 1369.

38. تنهایى حسین، ابوالحسن و نكهت، جواد. شیوه هاى تنظیم رساله و پایان نامه، چاپ اول، ذره بین، اراك، 1375.

39. تو را، چى ورتن. راهنماى نوشتن رساله هاى پژوهشى و كتاب شناسى توصیفى روش تحقیق، محمدنقى مهدوى، انتشارات مركز اسناد و مدارك علمى ایران، تهران، چاپ دوم، 1366.

40. جان، بست. روش هاى تحقیق در علوم تربیتى، حسن پاشا شریفى و نرگس طالقانى، انتشارات رشد، 1366.

41. جان لاك. تحقیق در فهم بشر، رضازاده، شفق صادق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

42. جیمز، ان جانسون. روش هایى براى به كار بستن یافته هاى پژوهشى، محمود مهرمحمدى، انتشارات شوراى تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، 1373.

43. جواد مصطفى. فن تصحیح متون، على محدث، مشهد، نشریه دانشكده الهیات و معارف اسلامى، شماره 25، زمستان 1356.

44. جوادى، محمدجعفر. چگونگى تدوین یك مقاله تحقیقاتى، فصل نامه تعلیم و تربیت، ش 39 و 40.

45. جوادى، محمدهادى. راهنماى تدوین رساله، تهران، 1344، 122 ص.

46. چادگانى پور، مصطفى، نگارش علمى: فنون تهیه مقالات علمى و پایان نامه هاى تحصیلى، اصفهان، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان، معاونت پژوهش، 1377 ش.

47. حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه اى بر روش تحقیق در علوم انسانى، تهران، سمت، چاپ اول، 1377، 284 ص.

48. حجازى، رضا. روش نگارش پایان نامه. دانشكده كشاورزى كرج، 1340. 20 ص.

49. حرّى، عباس. آیین گزارش نویسى، تهران، دبیرخانه هیأت امناى كتابخانه هاى عمومى كشور، 1371.

50. حرّى، عباس. آیین نگارش علمى، تهران، دبیرخانه هیأت امناى كتابخانه هاى عمومى كشور، چاپ اول، 1378.

51. حرّى، عباس. تحلیل استنادى و شباهت هاى آن با علم الحدیث، نشر دانش، سال چهارم، شماره دوم، بهمن و اسفند 1362.

52. حرّى، عباس. شیوه بهره گیرى از كتابخانه جهت تهیه مقاله تحقیقى، تهران، مركز اسناد فرهنگى آسیا، 1356. 91 ص.

53. حرّى، عباس. مراجع و بهره گیرى از آن ها، تهران، مركز اسناد فرهنگى آسیا، 1356.

54. حسام وزیرى، افشان. روش هاى تحقیق در قشربندى و طبقات اجتماعى، شاپور راسخ، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، 1340، 32 ص.

55. حسین نژاد، ق. روش تحقیق مفهومى در متون اسلامى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1357، 84 ص.

56. حسینى، ابوالقاسم. بر ساحل سخن، فصل چهارم، بر كرانه تجربه (5)، نگارش پایان نامه، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى.

57. حسینیان، محمدجعفر، روش تحقیق، مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه مباركه مرعشیه قم، 1379 ش.

58. حسینى، محمدعلى. دراسات و تحقیقات، مقاله مقدمة فى تحقیق المخطوطات، بیروت، دارالتراث الاسلامى للطباعة و النشر و التواریخ 1974 م.

59. حمودى قیسى، نورى. سامى مكى عانى. منهج تحقیق النصوص و نشرها، بغداد، مطبعة المعارف، 1975 م.

60. خاكى، غلامرضا. روش تحقیق با رویكرد به پایان نامه نویسى، چاپ اول: تهران، مركز تحقیقات علمى كشور كانون فرهنگى انتشاراتى درایت، 1378 ش.

61. خدادوست، طاهره. تحقیق مأخذشناسى و گزارش نویسى، دانشكده علوم ادارى و مدیریت، دانشگاه تهران. 1349. 243 ص.

62. خرسند، غلامحسین. اصول روش تحقیق در علوم اجتماعى و كاربرد كامپیوتر، تهران، روزبهان، 1356، 95 ص.

63. خلیلى شورینى، سیاوش. روش هاى تحقیق در علوم انسانى، مؤسسه انتشارات یادواره كتاب، چاپ اول، 1375.

64. خواجه نورى، عباسقلى. روش تحقیق، چاپ سوم، تهران، نشریه آموزشى مؤسسه عالى آمار، شماره 44، 1351، 202 ص.

65. خواجه نورى، عباسقلى. نكاتى چند درباره روش هاى تحقیقى، تهران، اداره كل مطالعات و نیروى انسانى، وزارت كار و خدمات اجتماعى، 1342. 90 ص.

66. دانشگاه پدافند ملى. روش تحقیق، تهران، 1349.

67. دشتى، محمد. ابزار و وسایل تحقیق: روش هاى انتخاب و تحقیق در علوم انسانى، قم، چاپ اول، زمستان 1366.

68. دشتى، محمد. ابزار و اطلاعات مقدماتى تحقیق در نهج البلاغه، قم، چاپ اول، زمستان، 1366.

69. دشتى، محمد. كلیدهاى شناسایى نهج البلاغه، چاپ اول، قم، نشر امام على(علیه السلام)، خرداد 1368.

70. دلاور، على. ارزشیابى گزارش تحقیق، فصلنانه تعلیم و تربیت شماره 6، سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش، بهار 1365.

70. دلاور، على. انواع تحقیق: آزمایش، مطالعه، زمینه یابى و بررسى، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 10، سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش، تابستان 1366.

71. دلاور على. برنامه ریزى تحقیق در كلاس، پژوهش در مسائل روانى ـ اجتماعى، مركز پژوهش هاى روانى ـ اجتماعى، زمستان 1366، بهار 1367.

72. دلاور، على. روش هاى آمارى در روان شناسى و علوم تربیتى، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1367.

73. دلاور، على. روش هاى تحقیق در روان شناسى و علوم تربیتى، چاپ پنجم: مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت 1373. 449 ص.

74. دهنوى، حسین. روش تحقیق، چاپ اول: قم، نشر معروف، فروردین 1376.

75. دیّاب، عبدالحمید. تحقیق التراث العربى، منهجه و تطوّره، قاهره 1983 م.

76. ذاكر. م. مقدمه اى بر روش تحقیق در تاریخ، تهران، نشر آیت. 63 ص.

77. ربانى، هادى. پژوهش روشمند، (آشنایى با مقدمات پژوهش)، چاپ اول، تهران، كتاب مردم، 1377.

78. رحیمى، ناصر. خلاصه اى از تقریرات روش هاى تحقیق در علوم اجتماعى، با همكارى سیروس قراچه داغى، دانشكده علوم ارتباطات اجتماعى، تهران، 1348. (پلى كپى)

79. رشید یاسمى، غلامرضا. آیین نگارش تاریخ. تهران، مؤسسه وعظ و خطابه، 1316. 144 ص.

80. رفیع پور، فرامرز. روش پژوهش واحدهاى روستایى: ابزارهاى پژوهش، تهران، دانشگاه بوعلى سینا، 1353.

81. رفیع پور، فرامرز. كندوكاوها و پنداشته ها مقدمه اى بر روش هاى شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعى، تهران، شركت سهامى انتشار، 1360. 447 ص.

82. رمضان، عبدالتواب. تحقیق التراث، اسالیبه و اهدافه، قافلة الزیت، 1976.

83. رمضان، عبدالتواب. خواطر من تجاربى فى تحقیق التراث، مركز پژوهش هاى دانشگاه اسلامى، محمدبن سعود (مجله) شماره 2، 1983 م.

84. رمضان، عبدالتواب. فى اصول البحث العلمى و تحقیق النصوص، المورد (مجله)، ج 1، بغداد 1972 م.

85. رمضان، عبدالتواب. مناهج تحقیق التراث بین القدامى و المحدثین، چاپ اول: قاهره، مكتبة الخانجى، 1406 هـ . ق.

86. رنجبر، احمد. روش تحقیق و مأخذشناسى، چاپ دوم، تهران، انتشارات اساطیر، 1370 ش.

87. روزنتال، فرانتس. روش هاى عالمان مسلمان در تحقیق علمى، 1980 م.

88. ریمون، كیوى. روش تحقیق در علوم اجتماعى، دكتر عبدالحسین نیك گهر، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، 1370.

89. زاهدى، حمید. تحقیق و مأخذشناسى، دانشكده علوم ادارى و مدیریت بازرگانى، تهران 1343. 59 ص. (پلى كپى)

90. زرین كوب، عبدالحسین. شیوه نقد و تصحیح متون، مجله سخن، سال 9، ص 105 ـ 110

91. ژان فوراسته. وضع و شرایط روح علمى، كاردان، على محمد، تهران، انتشارات مؤسسه مالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، سال 1364.

92. ژرژ. پیر. روش تحقیق در جغرافیا، سیدحسن مطیعى لنگرودى، مشهد، آستان قدس رضوى، 1371

93. ساده، مهدى. روش هاى تحقیق با تأكید بر جنبه هاى كاربردى، چاپ اول، تهران، 1375 ش.

94. ساروخانى، باقر. روش هاى تحقیق در علوم اجتماعى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1377.

95. ساروخانى، باقر. فنون تحقیق در علوم اجتماعى، مجله دانشكده سال اول شماره دوم، بهار 1345. ص 20ـ31

96. سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ایران، دبیرخانه سمینار تحقیق و توسعه. مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه، (تیر، 1368) چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران، پاییز 1369.

97. سپه پور، افسانه. روش هاى تحقیق (تهیه پرسشنامه)، مؤسسه تحقیقات و مطالعات تربیتى، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

98. ستوده، غلامرضا. مرجع شناسى و روش تحقیق در ادبیات فارسى، چاپ اول، سازمان سمت، تهران، 1371.

99. سرایى، حسن. مقدمه اى بر نمونه گیرى در تحقیق، تهران، سمت، 1371.

100. سرافراز، على. راهنماى پژوهش و نگارش و مقالات علمى و رساله تحصیلى، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد، 1366.

101. سلتیز، مكر و همكاران، روش هاى تحقیق در علوم اجتماعى، خسرو مهندسى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، 1364، 463 ص.

102. سلطانى، محمدعلى. ضرورت و شیوه نقد كتاب، آیینه پژوهش، سال اول، شماره 1 خرداد و تیر 1369.

103. سلمان زاده، سیروس. راهنماى مطالعات علمى دانشجویان، اهواز، دانشگاه اهواز، 1350، 102 ص.

104. سمیعى گیلانى، احمد. آیین نگارش، (آداب رساله نویسى)، چاپ چهارم، تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1370 ش.

105. سمیعى گیلانى، احمد. نكته هایى در باب تصحیح متون، نشر دانش، سال چهارم، شماره 2.

106. شاله، فیلسین. شناخت روش علوم یا فلسفه علمى، یحیى مهدوى، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران، 1351.

107. شاهین، امیرشاپور. تحقیق و توسعه و روش هاى آن، تهران، انتشارات كتاب فروشى دهخدا، 1355، 208 ص.

108. شهبازى، اسماعیل. راهنماى تهیه و تدوین پایان نامه و جزوه هاى تحقیقى در زمینه هاى مسائل روستایى، همدان، مدرسه عالى كشاورزى همدان، 1353، 66 ص.

109. شعبانى، احمد. مرجع شناسى اسلامى، ویراستار فرهاد فیاض، چاپ اول، تهران، دبیرخانه هیأت امناى كتابخانه هاى عمومى كشور، 1378.

110. شفیعى، فروغ. منطق و روش علمى در پژوهش هاى اجتماعى، نامه پژوهشكده، سال دوم، شماره اول، بهار، 1375.

111. شلبى، احمد. فن پژوهش: بررسى سیستماتیك روش هاى نگارش مقالات علمى و پایان نامه ها، سید جعفر سامى الدبونى، چاپ اول: تهران، انتشارات، جهاد دانشگاهى، تابستان، 1369 ش.

112. شوراى پژوهش هاى علمى كشور. ساختار نظام تحقیقاتى كشور، تهران، 1371.

113. شوقى بنین، احمد. نسخه شناسى و تحقیق علمى، سیدحسن اسلامى، آیینه پژوهش، سال پنجم، شماره دوم، مرداد و شهریور 1373.

114. شویش، اروین. مسأله روش در جامعه شناسى، منصور وثوقى، نامه پژوهشكده، سال دوم، شماره اول، بهار، 1357، ص 63 ـ75.

115. صابونچى، احمد. روش صحیح گزارش نویسى تحصیلى، علمى بازرگانى، پایان نامه، تهران، چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردى، 1354، ص 45

116. صافى، قاسم. روش تألیف و نقد و اصلاح، گوتنبرگ، 1364.

117. صبا، محسن. روش تحقیق و شیوه تألیف، كتاب هاى ماه، سال چهارم، شماره اول و دوم، فروردین و اردیبهشت 1339.

118. طالب، مهدى. چگونگى انجام مطالعات اجتماعى، تهران، امیركبیر، 1369.

119. طاهرى، ابوالقاسم. روش تحقیق و مأخذشناسى، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1374.

120. طباطبایى، محیط. روش جدید تحقیق در ایران، گوهر، سال سوم، شماره 7 و 8، مهر و آبان 1354

121. طوسى، بهرام. راهنماى پژوهش و اصول علمى مقاله نویسى، چاپ دوم، مشهد، 1373.

122. طوسى، بهرام. مهارت هاى مطالعه، نشر و كتاب فرّخ، چاپ دوم، مشهد، 1364.

123. طوسى، بهرام. هنر نوشتن و مهارت هاى مقاله نویسى، نشر و كتاب فرّخ، چاپ پنجم، مشهد، 1365.

124. علیئى، محمد ولى. مدل هاى علّى در حوزه روش تحقیق، فصلنامه مصباح، شماره 10، تابستان 1373.

125. على آبادى، احمد. طریقه تفكر و تحقیق، تهران، دانشگاه تهران، 1346، 220 ص.

126. على آبادى، گیتا. تجزیه و تحلیل محتوا در مطبوعات، مجله رسانه، 1373.

127. غلام رضایى، محمد. روش تحقیق و شناخت مراجع ادبى، چاپ اول، تهران، انتشارات جامى، 1374 ش.

128. فاخرى، سیدعلیرضا. راهنماى تحقیق، معاونت امور اساتید، چاپ اول، قم، 1377.

129. فتاحى پور، احمد. روش تحقیق و مأخذیابى، با همكارى مهدیه وزیرنیا، دانشكده علوم و ارتباطات اجتماعى تهران، 1347، 51 ص. (پلى كپى)

130. فرمانفرماییان، حافظ. روش هاى تحقیق و مأخذشناسى، مؤسسه علوم ادارى و بازرگانى دانشكده حقوق تهران، (پلى كپى).

131. فرید، یداللّه. كاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا، تبریز، دانشگاه تبریز، 1371.

132. فرید، یداللّه. مقدمه بر روش تحقیق شهرهاى ایران، دانشكده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تبریز، مؤسسه تحقیقات اجتماعى و علوم انسانى، 1349.

133. فلّاح بابایى، حسن. روش تحقیق و تألیف، قم، نشر مرتضى، 1371 ش.

134. فلاطورى، جواد. مقصود از تحقیقات علمى و روش آن، شهرت و تحقیقات علمى، شیوه نقل، راهنماى كتاب، سال 5، شماره 8، 9، 10، آبان، آذر و دى 1341.

135. فناییان، لقاءاللّه. روش تحقیق و نگارش رساله، تهران 1351، 165 ص.

136. فیروزان، ت. روش تحقیق محتوا، كتاب آگاه مسائل ایران و خاورمیانه، ج 1، تهران، انتشارات آگاه، 1360.

137. قائم مقامى، جهانگیر. روش تحقیق در تاریخ نگارى، انتشارات دانشگاه ملى ایران، تهران، 1358، 144 ص.

139. قائمى، على. روش تحقیق (در یك مكتب)، دارالتبلیغ اسلامى، قم، 1358، 339 ص.

140. قاسمى پویا، اقبال. آشنایى با مفهوم هدف ها و روش تحقیق برنامه معلم پژوهنده، پژوهش نامه آموزش و پرورش، تهران، پژوهشكده تعلیم و تربیت رنگ نگاشت، شماره 4، 1379.

141. كازنو، ژان. روش هاى پژوهش در جامعه شناسى وسایل ارتباط جمعى، باقر ساروخانى، نامه علوم اجتماعى، دوره اول، شماره 4، تیر 1353، ص 141 ـ 147.

142. كاظمى، سیدعباس. چگونه تحقیق كنیم؟ چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(علیه السلام)، 1379.

143. كالتون. س. ام. موزر / ج: روش تحقیق، كاظم ایزدى، چاپ سوم، تهران، انتشارات كیهان، زمستان 1371. 529 ص.

144. كامپنهود، لوك وان و ریمون كیوى. روش تحقیق در علوم اجتماعى، عبدالحسین نیك گهر، چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصر، 1370.

145. كتبى، مرتضى. بررسى روش هاى تحقیقى غرب در برخورد با مسائل روان شناسى اجتماعى در ایران، با همكارى میشل ویلت، نامه علوم اجتماعى، دوره دوم، شماره سوم، زمستان، 1356.

146. كتبى، مرتضى. مسائل انسانى تحقیق در علوم اجتماعى ایران، با همكارى لیلا سپهرى، نامه علوم اجتماعى دوره اول، پاییز 1347.

147. كرلینگر، فرد. نگرش علمى در علوم رفتارى، عزت الله كیوان، نامه پژوهشكده، سال دوم، شماره اول.

148. كلارك، كیتسن. مقدمه اى بر روش تحقیق در تاریخ، اوانس، اونسیان، تهران، انتشارات اساطیر، 1362، 92 ص.

149. گرجى، ابوالقاسم. محقق و موضوع تحقیق، المحقق الطباطبایى فى ذكراه السنویة الاولى، المجلد الثالث، (بخش فارسى مقالات)، ص 1319 ـ 1335، الطبعة الاولى، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، شعبان 1417.

150. گویا، زهرا. تاریخچه تحقیق عمل و كاربرد آن در آموزش، فصل نامه تعلیموتربیت تهران،پژوهشكده تعلیموتربیتش36،1372

151. گویا، زهرا. عمل آموزشى و اهمیت نقش معلم به عنوان محقق، پژوهش در آموزش، (مجموعه مقاله ها) تك نگاشت، 17، تهران، پژوهشكده تعلیم و تربیت، 1372.

152. ماهیار، عباس. مرجع شناسى (1)، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم، خرداد 1373.

153. مایل هروى، نجیب. نقد و تصحیح متون، بنیاد پژوهش هاى آستان قدس، 1369.

154. محدثى، جواد. راهنماى پژوهش، چاپ اول، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، پاییز 1374.

155. محدثى، جواد. روش ها (روش تحقیق). چاپ اول، نشر معروف، قم، 1373.

156. محمدى نژاد، حسن. الفباى پژوهش، تهران 1356، 61 ص.

157. محمدى نژاد، حسن. روش هاى تحقیق و آمار در علوم سیاسى و جامعه شناسى، مؤسسه عالى علوم سیاسى و جزایى، 1354، 279 ص.

158. مرادى، نوراللّه. مرجع شناسى، شناخت خدمات و كتاب هاى مرجع، چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصر، 1372.

159. مرتضوى، علیرضا. ضوابط و اصول نقد، كانون فرهنگ و هنر اسلامى، 1364.

160. مركز آموزش مدیریت دولتى ایران، روش شناسى تدوین پایانه نامه كارشناسى ارشد و دكترا، مركز پژوهش هاى مدیریت، بخش نظامدهى و هدایت پایان نامه هاى تحصیلى، 1376.

161. مصدق، حمید. مقدمه اى بر روش تحقیق، مدرسه عالى مدیریت كرمان، تهران 1350، 176 ص.

162.معاضد،مهین دخت.كتابشناسى نقدكتاب،انجمن كتاب،1355.

163. منجد، صلاح الدین. روش تحقیق و تصحیح كتاب هاى خطى، محمود فاضل (یزدى مطلق) مشهد، انتشارات كتابخانه جامع گوهرشاد، 1364.

164. منجد، صلاح الدین. روش تصحیح نسخه هاى خطى، حسین خدیو جم، تهران. سازمان آبان، 1355. 40 ص.

165. منجد، صلاح الدین. قواعد تحقیق المخطوطات، قاهره، معهد المخطوطات العربیة، 1955 م.

166. مور. س. ك. وج. گالتون. روش تحقیق، كاظم ایزدى، تهران، نشر كیهان، 1367.

167. مور، نیك. چگونه پژوهش كنیم؟، فاطمه رهادوست، چاپ اول، تهران، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، 1372 ش.

168. مولوى، اسد. منهج تحقیق المخطوطات، الطبعة الاولى، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)لاحیاء التراث، ربیع الاول، 1408 هـ .

169. مهدوى، محمدتقى. چكیده نویسى مفاهیم و روش ها، چاپ اول، مركز اسناد و مدارك علمى ایران، تهران، 1366 ش.

170. مهرداد، جعفر. روش تحقیق، با همكارى پروین كجورى، شیراز، كانون تربیت، 1361، 268 ص.

171. مهرمحمدى، محمود. پژوهش در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت، تهران، پژوهشكده تعلیم و تربیت، 1376.

172. مهرمحمدى، محمود. نظام پژوهشى متعادل در عرصه علوم انسانى، جستارهایى در پژوهش در قلمرو آموزش، تهران، پژوهشكده تعلیم و تربیت، 1379.

173. مهندسى، خسرو. روش هاى تحقیق در علوم اجتماعى، مشهد، دانشگاه مشهد، 1366.

174. میردال، گونار. عینیت در پژوهش هاى اجتماعى، مجید روشنگر، تهران، 1357، 139 ص.

175. ناتل خانلرى. شیوه و روش تحقیق، سخن، دوره 25، شماره 3 و 4 مرداد و شهریور 1355.

176. نادرى، عزت الله و مریم سیف نراقى. روش هاى تحقیق و چگونگى ارزشیابى آن در علوم انسانى با تأكید بر علوم تربیتى، چاپ چهارم، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، زمستان 1371.

177. نادرى، عزت اللّه و مریم سیف نراقى و فرنگیس شاهپوریان. راهنماى عملى فراهم سازى طرح تحقیق، چاپ سوم، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، پاییز 1375.

178. نبوى، بهروز. مقدمه اى بر روش تحقیق در علوم اجتماعى، مؤسسه عالى حسابدارى، تهران 1350، 211 ص.

179. نراقى، احسان. هدف و روش تحقیقات اجتماعى در ایران، نامه علوم اجتماعى، دوره اول، شماره 3، بهمن 1348.

180. نكونام، جعفر. روش تحقیق كتابخانه اى با تأكید بر علوم اسلامى، چاپ اول، انتشارات اشراق دانشگاه قم، بهمن 1379.

181. نیسارى، سلیم. تحقیق و رساله نویسى، تهران، دانشكده علوم دانشگاه تهران، 49 ص.

182. وایزبرگ، هربرت. درآمدى به تحقیق پیمایشى و تحلیل داده ها، با همكارى بروس. د. براون، ترجمه جمال عابدى، تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1362، 262 ص.

183. ودیعى، كاظم. مقدمه بر روش تحقیق در جغرافیا و راهنماى مطالعات جغرافیایى و عمران منطقه اى، دهخدا، 1348، 279 ص.

184. وزیرى، هوشنگ. راهنما براى تهیه گزارش تحقیقى، تهران، دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران، 1351.

185. وزین پور، نادر. بر سمند سخن، (گفتار ششم: مرجع شناسى و شیوه هاى تحقیق و پژوهش، گفتار هجدهم: شیوه تهیه پایان نامه تحصیلى)، چاپ نهم: تهران، انتشارات فروغى، پاییز 1378.

186.هارون،عبدالسلام.تحقیق النصوصونشرها،قاهره،1385هـ.ق.

187. هوم، گراهم. گفتارى در باب نقد، ترجمه نسرین پروینى، تهران، امیركبیر، 1365.

188. هومن، حیدرعلى، شناخت روش علمى در علوم رفتارى (پایه هاى پژوهشى)، چاپ دوم، تهران، نشر پارسا، 1374.

189. یاحقى، محمدجعفر و محمدمهدى ناصح. راهنماى نگارش و ویرایش، (بخش چهارم، روش تحقیق و پژوهش علمى)، چاپ هشتم،مشهد،موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، 1368.

190. یار محمدیان، محمدحسین، اصفهانیان، وحید. راهنماى نگارش و تدوین پایان نامه، انتشارات مانى با همكارى دانشگاه آزاد اسلامى خوراسگان، اصفهان، چاپ اول، 1378.

191.یانگ.شین پائو.راهورسم پژوهش درروستا،علیرضاآیت اللهى، بهنارنیك  فرجام، دانشگاه  شیراز، مركز جمعیت شناسى،1363.142 ص.


 • پى نوشت ها

  * در كتاب شناسى پژوهشى حاضر، علاوه بر منابع فراوانى كه نگارنده به صورت متفرقه در بازدید از كتابخانه ها و كتاب فروشى ها با آن ها مواجه شده و مشخصات آن ها را گردآورى نموده است، از منابع ذیل نیز استفاده شده است.

  1. كتاب شناسى روش تحقیق. محمدعلى رونق، نشر دانش (مجله)، سال پنجم، شماره سوم، آذر و دى 1363، ص 60

  2. كتاب شناسى تحقیق. نقد و نگارش. كتاب «رسالت قلم»، ص 204 (مجموعه سخنرانى ها و مقالات سمینار نویسندگان علوم و معارف اسلامى)، معاونت پژوهشى سازمان تبلیغات اسلامى قموپژوهشكده باقرالعلوم(علیه السلام)، چاپ اول، پاییز 1371

  3. كتاب شناسى نگارش و ویرایش و روش تحقیق. كتاب «راهنماى نگارش و ویرایش»، محمدجعفر یاحقى،محمدمهدى ناصح،مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ هشتم، مشهد، 1368، ص 173

  4. گزیده كتاب شناسى پژوهش. كتاب «پیش شرط هاى پژوهش در علوم دینى»، رضا بابایى، مركز فعالیت ها و پژوهش هاى قرآن و عترت(علیهم السلام)، دانشگاه آزاداسلامى، چ اول، 1378، ص 201 ـ 205

  5. منابع روش پژوهش، مرجع شناسى و رساله نویسى. كتاب «بر ساحل سخن»، سید ابوالقاسم حسینى، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى،چ سوم، تابستان، 1377، ص 351 ـ 354

  6. روش هاى تحقیق و چگونگى ارزشیابى آن در علوم انسانى. دكتر عزت اللّه نادرى و دكتر مریم سیف نراقى، تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، چاپ چهارم، زمستان، 1371، ص 256 ـ 258

  7. كتاب شناسى توصیفى روش تحقیق. مركز اسناد و مدارك علمى ایران، تهران 1366

نظرات() 
How much does it cost to lengthen your legs?
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:57 ب.ظ
My brother recommended I would possibly like this website.
He was once totally right. This put up actually
made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent
for this information! Thanks!
http://daphnemonestime.soup.io/post/518739197/Work-Outs-For-Causes-of-Over-Pronation
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:11 ق.ظ
Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web
site is great, as well as the content!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:07 ب.ظ
I like reading an article that will make people
think. Also, thank you for allowing for me to comment!
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 01:20 ق.ظ
I'm really impressed with your writing abilities as smartly as with the structure in your blog.
Is this a paid subject matter or did you modify it your self?
Either way stay up the excellent high quality writing, it's rare to look a great blog
like this one today..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 • آخرین پستها

 • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :